บุคลากรทางการศึกษา

นางสาวจันทิมา จันพุฒ
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวเสาวลักษณ์ ผิวบัวคำ
งานธุรการ

นายบรรจบ ทองกล่อมสี
พนักงานขับรถ

นายธงชัย ขาวเจริญ
ภารโรง

นางสาวพัชรา ทองคำดี
ภารโรง

นางลำพรวน ทีมุ้ย
งานรักษาความสะอาด

นายสมทรง ชัยลิขิตเจริญ
งานรักษาความสะอาด

นางเดือนฉาย ยอดเพ็ชร
งานรักษาความสะอาด

นางสุวรรณา กิจติ
คนงานทั่วไป