คณะครูและบุคลากร

นายพุทธรัตน์ นัยวิกุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นายอรรถพล วุฒิสิวะชาติกุล
ครู คศ.1

นายชัชพิสิฐ กาวิโล
ครูผู้ช่วย

นางสาวรัตนา ยอดญาติไทย
ผู้ช่วยครู

นางสาวแพรวพรรณ ภาสกุล
ผู้ช่วยครู

นางสาวมาลิน ธารสาธร
ผู้ช่วยครู

นางสาวลัดดาวัลย์ กรองทอง
ผู้ช่วยครู

นายระพีพัฒน์ ธนศักดิ์พูนชัย
ผู้ช่วยครู

ว่าที่ร้อยตรีลัทธิชัย ชะนะเสนา
ผู้ช่วยครู

นายพงศ์พิทักษ์ ขุมทอง
ผู้ช่วยครู

นายดนุพล นาลาด
ผู้ช่วยครู

นางสาวภูสุดา บุญธรรม
ผู้ช่วยครู

นางสาวจันทิมา จันพุฒ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางลำพรวน ทีมุ้ย
แม่ครัว

นายธงชัย ขาวเจริญ
ภารโรง