คณะครูและบุคลากร

นายพุทธรัตน์ นัยวิกุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอรรถพล วุฒิสิวะชาติกุล
ครู คศ.2
หัวหน้าคณะครูและบุคลากร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

ว่าที่ ร.ต.เจษฎาพงศ์ เพชรปานกัน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายชัชพิสิฐ กาวิโล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นายเทอดพงษ์ เพชรจันทึก
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวมาลิน ธารสาธร
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวนิลวรรณ มณีทูล
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวรัตนา ยอดญาติไทย
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาววนิดา ทบวงศรี
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายกฤตนน อรุณเสถียร
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายอนุสรณ์ ดวงสุวรรณ์
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวแพรวพัตรา อัจฉริยปัญญากุล
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายพงศ์พิทักษ์ ขุมทอง
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวณัฐธนา วรรณา
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายนวิทวัส หลินศรีวิเศษกุล
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวศิรดา สถานทิพย์
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายระพีพัฒน์ ธนศักดิ์พูนชัย
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวลัดดาวัลย์ กรองทอง
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวจันทิมา จันพุฒ
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางลำพรวน ทีมุ้ย
แม่ครัว

นายธงชัย ขาวเจริญ
ภารโรง

นายจเด็จ ทิพย์มณา
พนักงานขับรถ

นางสาวพัชรา ทองคำดี
ภารโรง

นายสุดใจ ฉลองภูมิ
ภารโรงจ้างเหมาบริการ