คณะครูและบุคลากร

นายพุทธรัตน์ นัยวิกุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอรรถพล วุฒิสิวะชาติกุล
ครู คศ.1

นายชัชพิสิฐ กาวิโล
ครูผู้ช่วย

นางสาวรัตนา ยอดญาติไทย
ผู้ช่วยครู

นางสาวแพรวพรรณ ภาสกุล
ผู้ช่วยครู

นางสาวมาลิน ธารสาธร
ผู้ช่วยครู

นางสาวลัดดาวัลย์ กรองทอง
ผู้ช่วยครู

นายระพีพัฒน์ ธนศักดิ์พูนชัย
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

ว่าที่ร้อยตรีลัทธิชัย ชะนะเสนา
ผู้ช่วยครู

นายพงศ์พิทักษ์ ขุมทอง
ผู้ช่วยครู

นางสาวภูสุดา บุญธรรม
ผู้ช่วยครู

นางสาวจันทิมา จันพุฒ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางลำพรวน ทีมุ้ย
แม่ครัว

นายธงชัย ขาวเจริญ
ภารโรง