คณะครูและบุคลากร

นายพุทธรัตน์ นัยวิกุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวรัตนา ยอดญาติไทย
ผู้ช่วยครู

นายทฤษฎี ปัญญาจิตกร
ผู้ช่วยครู

นางสาวแพรวพรรณ ภาสกุล
ผู้ช่วยครู

นางสาวมาลิน ธารสาธร
ผู้ช่วยครู

นายยุรนันท์ สุธรรม
ผู้ช่วยครู

นางสาวลัดดาวัลย์ กรองทอง
ผู้ช่วยครู

นายระพีพัฒน์ ธนศักดิ์พูนชัย
ผู้ช่วยครู

นายลัทธิชัย ชะนะเสนา
ผู้ช่วยครู

Mrs.Lea Mea Davis
ครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ

นางสาวจันทิมา จันพุฒ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางลำพรวน ทีมุ้ย
เจ้าหน้าที่โภชนาการ

นายธงชัย ขาวเจริญ
นักการ-ภารโรง

นางสาวสุมณฑา อ่ำโอสถ
นักการ-ภารโรง