หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
           โรงเรียนมัธยมนครรังสิต จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมนครรัวสิต พุทธศักราช 2563 เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยกำหนดเป็นหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมนครรังสิต พุทธศักราช 2561 โดยกำหนดสาระการเรียนรู้แกนกลางโดยโรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน โดยให้ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม จำนวน 93 หน่วยกิต แบ่งเป็นรายวิชาพื้นฐานตามหลักสูตรสถานศึกษา จำนวน 66 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามจุดเน้นของสถานศึกษา ได้แก่ รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ แบ่งเป็นเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ 12 หน่วยกิต เพิ่มเติมภาษาจีน 3 หน่วยกิจ และรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสนใจเพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศตามศักยภาพ จำนวน 12 หน่วยกิต โดยจัดทำเป็นหลักสูตรสู่เสริมความเป็นเลิศเฉพาะด้าน โดยเป็น"สถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ" โดยมีหลักสูตตรส่งเสริมความเป็นเลิศเฉพาะด้านให้นักเรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสนใจ ดังนี้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น                                    
  1 หลักสูตรสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เข้มข้น     
  2 หลักสูตรสู่ความเป็นเลิศด้านคณิต           
  3 หลักสูตรสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์            
  4 หลักสูตรสู่ความเป็นเลิศด้านคอมพิวเตอร์-IT                   
  5 หลักสูตรสู่ความเป็นเลิศด้านฟุตบอล-ฟุตซอล        
  6 หลักสูตรสู่ความเป็นเลิศด้านวอลเลย์บอล             
  7 หลักสูตรสู่ความเป็นเลิศด้านทัศนศิลป์      
  8 หลักสูตรสู่ความเป็นเลิศด้านดนตรี 
  9 หลักสูตรสู่ความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์       
  10 หลักสูตรสู่ความเป็นเลิศด้านอาหารไทย              
  11 หลักสูตรสู่ความเป็นเลิศด้านงานประดิษฐ์            
  12 หลักสูตรสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาจีน       
  13 หลักสูตรสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ            
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย                                 
1. กลุ่มแผนการเรียนหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (กลุ่มวิทย์-คณิต)                       
          1.1 หลักสูตรสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
          1.2 หลักสูตรสู่ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมศาสตร์                  
          1.3 หลักสูตรสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  
2. กลุ่มแผนการเรียนหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน(กลุ่มศิลป์)                                
          2.1 หลักสูตรสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ  
          2.2 หลักสูตรสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาจีน                
          2.3 หลักสูตรสู่ความเป็นเลิศด้านทัศนศิลป์      
          2.4 หลักสูตรสู่ความเป็นเลิศด้านดุริยางคศิลป์  
          2.5 หลักสูตรสู่ความเป็นเลิศด้านนาฏยศิลป์    
          2.6 หลักสูตรสู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย   
          2.7 หลักสูตรสู่ความเป็นเลิศด้านอาหาร         
          2.8 หลักสูตรสู่ความเป็นเลิศด้านพลศึกษา       
1. โครงสร้างหลักสูตรแผนการเรียนพัฒนาความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เข้มข้น (SM) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 118.89 KB
2. โครงสร้างหลักสูตรแผนการเรียนพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน (ทั่วไป) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 150.68 KB
3. โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มแผนการเรียนพัฒนาความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 135.39 KB
4. โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มแผนการเรียนพัฒนาความเป็นเลิศเฉพาะด้าน (กลุ่มแผนการเรียนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.93 KB