คำสั่ง
คำสั่ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
:: รวมคำสั่งแต่งตั้ง มอบหมาย มอบอำนาจทั้งหมดของ สพฐ.
:: คำสั่งมอบอำนาจของ สพฐ.
:: คำสั่งมอบอำนาจให้ ผอ.สพท.,สพป.,สพม..
:: คำสั่งมอบอำนาจให้ ผอ.สถานศึกษา
:: คำสั่งมอบอำนาจให้ ผอ.สคศ.
:: คำสั่งแต่งตั้ง มอบหมาย มอบอำนาจใน สพฐ.(ยกเว้นคำสั่งมอบอำนาจให้ ผอ.สคส.)