ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
1. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพและสร้างมาตรฐานการจัดการเรียนรู้
1.1 กลยุทธ์พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย
1.2 กลยุทธ์ส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียน
1.3 กลยุทธ์ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1.4 กลยุทธ์พัฒนาความสามารถทักษะการจัดการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรมครู
1.5 กลยุทธ์จัดหาและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
2. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบ STEM ศึกษา
2.2 กลยุทธ์ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษา
2.3 กลยุทธ์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2.4 กลยุทธ์ส่งเสริมความสามารถด้านดนตรี กีฬา และนันทนาการ
2.5 กลยุทธ์ส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะด้านวิชาชีพ
3. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมชาวรังสิต
3.1 กลยุทธ์ส่งเสริมจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์คลองรังสิตและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3.2 กลยุทธ์ส่งเสริมการเรียนรู้ความเป็นมาของท้องถิ่นเมืองรังสิต
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาคารสถานที่และจัดหาทรัพยากรทางการศึกษา
4.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
4.2 กลยุทธ์ส่งเสริมการจัดหาและระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
5.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
5.2 กลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
5.3 กลยุทธ์พัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพภายในโรงเรียน