ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
15 ธ.ค. 61 ถึง 23 ธ.ค. 61 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
บ้านนักเรียน งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
04 ธ.ค. 61 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและวันชาติไทย
โรงเรียนมัธยมนครรังสิต/เสื้อสีเหลือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
23 พ.ย. 61 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว กิจกรรมถวายราชสดุดี
1. เตรียมสถานที่
2. ซ้อมพิธี
3. เตรียมจัดทำพวงมาลา
สนามโรงเรียนมัธยมนครรังสิต งานกิลูกเสือ ฝ่ายบริหารวิชาการ
22 พ.ย. 61 กิจกรรมวันลอยกระทง
01 พ.ย. 61 วันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
24 ก.ย. 61 ถึง 26 ก.ย. 61 นักเรียนเข้าค่ายเยาวชน ภาคกลาง
ค่ายลูกเสือนวภพ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ
24 ก.ย. 61 ถึง 25 ก.ย. 61 โครงการเข้าค่ายอบรมเชิงปฏิบัติกาพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
ศูนย์ฝึกอบรม Go Guineas Learning Center อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
17 ก.ย. 61 ถึง 19 ก.ย. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนมัธยมนครรังสิต งานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายบริหารวิชาการ
05 พ.ค. 61 ประชุมผุ้ปกครอง
ชุดสุภาพ ฝ่ายกิจการนักเรียน
01 พ.ค. 61 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ
01 พ.ค. 61 ถึง 04 พ.ค. 61 เรียนปรับพื้นฐานการเรียนรู้ นักเรียนชั้น ม.1
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ
13 พ.ค. 60 โครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
เวลา 08.30 น.
โรงเรียนมัธยมนครรังสิต/ครู : เสื้อทีมสีดำ ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
10 พ.ค. 60 ถึง 12 พ.ค. 60 เรียนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ
08 พ.ค. 60 ถึง 09 พ.ค. 60 โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และเข้าค่ายปรับพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และเข้าค่ายปรับพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักเรียนเตรียมความพร้อมในการเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ในระหว่างวันจันทร์ที่ 8 ถึงวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนข้าราชการส่วนท้องถิ่น ภายในวิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนข้าราชการส่วนท้องถิ่น รายงานตัว 07.00 น. ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
06 ม.ค. 60 ทัศนศึกษาตามโครงการ "ศึกษาเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน"
อุทธยานประวัติศาสตรืพระนครศรีอยุทธยา
เครื่องแบบพลศึกษา ฝ่ายบริหารวิชาการ
30 ธ.ค. 59 โครงการวันคริตมาสและวันขึ้นปีใหม่
โครงการวันคริตมาสและวันขึ้นปีใหม่
เริ่มเวลา 09.00 น.
เครื่องแบบนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมวันคริตมาส
ชุดไปรเวท/ห้องประชุมอาคารเรียน3 กลุ่มสาระการเรียนรุ้ภาษาต่างประเทศ ฝ่ายบริหารวิชาการ