ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
05 พ.ค. 61 ประชุมผุ้ปกครอง
ชุดสุภาพ ฝ่ายกิจการนักเรียน
01 พ.ค. 61 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ
01 พ.ค. 61 ถึง 04 พ.ค. 61 เรียนปรับพื้นฐานการเรียนรู้ นักเรียนชั้น ม.1
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ
13 พ.ค. 60 โครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
เวลา 08.30 น.
โรงเรียนมัธยมนครรังสิต/ครู : เสื้อทีมสีดำ ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
10 พ.ค. 60 ถึง 12 พ.ค. 60 เรียนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ
08 พ.ค. 60 ถึง 09 พ.ค. 60 โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และเข้าค่ายปรับพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และเข้าค่ายปรับพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักเรียนเตรียมความพร้อมในการเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ในระหว่างวันจันทร์ที่ 8 ถึงวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนข้าราชการส่วนท้องถิ่น ภายในวิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนข้าราชการส่วนท้องถิ่น รายงานตัว 07.00 น. ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
06 ม.ค. 60 ทัศนศึกษาตามโครงการ "ศึกษาเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน"
อุทธยานประวัติศาสตรืพระนครศรีอยุทธยา
เครื่องแบบพลศึกษา ฝ่ายบริหารวิชาการ
30 ธ.ค. 59 โครงการวันคริตมาสและวันขึ้นปีใหม่
โครงการวันคริตมาสและวันขึ้นปีใหม่
เริ่มเวลา 09.00 น.
เครื่องแบบนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ