ประกาศ
ประกาศ
สำนักนายกรัฐมนตรี
:: แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน(เลขาธิการ สพฐ.)
สำนักงาน ก.พ.
:: กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการฯ พ.ศ.2552
กระทรวงศึกษาธิการ
:: การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
:: การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษา
   ประถมศึกษา
:: ปรับปรุงแก้ไขการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษาและฯ พ.ศ.2551
:: ปรับปรุงแก้ไขการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษาและฯ พ.ศ.2550
:: กำหนดเขตพื้นที่การศึกษา
:: การส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2546
:: เงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
:: รายชื่อสถานศึกษาเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะฯ
:: เรื่องบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
:: แนวนโยบายในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544
:: แบ่งส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
:: แบ่งส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
:: หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสำหรับผู้ที่มิใช่ผู้ปกครองซึ่งมีเด็กที่มีอายุในเกณฑ์
   การศึกษาภาคบังคับอาศัยอยู่
:: หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข ตัวชี้วัด และระดับคุณภาพ ในการประเมินความพร้อม
   ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
:: ให้โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เป็นสถานศึกษาที่มีการบริหารและการจัดการในสังกัด
   สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
:: วิธีการและเงื่อนไขการแสดงถึงความสมัครใจให้โอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัด
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2549
สพฐ.
:: การเฝ้าระวังระงับเหตการณ์ใช้ความรุนแรง(ออกใหม่)+มาตรการ
:: การกำหนดชื่อย่อ รหัสพยัญชนะ และเลขประจำส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
   แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2553
:: ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สพฐ. พ.ศ.2552
:: การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการ
   การศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
   สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550
:: ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาเป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
:: นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัด สพฐ. ในปีการศึกษา 2547
:: ว่าด้วยหลักเกณฑ์ ์อัตรา และวิธีการนำเงินรายได้สถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
   ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัด สพท.
:: หลักเกณฑ์ อัตราและวิธีนำเงินรายได้สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
   การศึกษาในสถานศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นนิติบุคคล
กระทรวงการคลัง
:: ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ
   ประกาศ ณ วันที่ 31 มี.ค.2552(ออกใหม่)
:: ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ
   ประกาศ ณ วันที่ 10 พ.ค.2548(ยกเลิกแล้ว)
:: ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ
   ประกาศ ณ วันที่ 15 ต.ค.2545(ยกเลิกแล้ว)
:: หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนชำระหนี้ของเจ้าหน้าที่
:: หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนชำระหนี้กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือทายาทได้รับ
   เงินเกินสิทธิหรือได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ
:: หลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำละเมิดต่อบุคคล
   ภายนอก
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
:: การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรา
   กำลังพนักงานราชการ
:: หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และ
   แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ
:: แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
:: ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ  
:: ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ(ฉบับที่ 2)  
:: ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ(ฉบับที่ 3)  
:: ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ(ฉบับที่ 4)  
กระทรวงสาธารณสุข
:: ฉบับที่ 17 พ.ศ.2549 (เกี่ยวกับการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่)