คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธัญเนตร เรืองพงษ์สาร
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายภิรมย์พร เธียรศิริพิพัฒน์
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนคนที่ 1
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงภัทรพรรณ เป็นมงคล
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนคนที่ 2
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฏฐิฎา อนุศาสนนันท์
ตำแหน่ง : เลขานุการสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพรรธิภา เกิดสูง
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธนรัช เรืองพงษ์สาร
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายฐิตามร แสนศรี
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธรรมทาน โสพะบุญ
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพชร เพชรนิล
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอนุวัฒน์ มีศรี
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธนกฤต ดิษราธร
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอภิรัฐ ม่วงคำ
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเยาวมาลย์ บุญสูงเนิน
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกรรธิษา สะสีการ
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายบริการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอัมรินทร์ พิณเสนาะ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายนันทนาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงมยุรินทร์ กลั่นสวน
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายพยาบาล
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชลลดา เปมะเสถียร
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายพยาบาล
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวัชรีพร เชื้อน่วม
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายพยาบาล
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจารุมน โพธิสัตย์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสมศรี โพธิ์เงิน
ตำแหน่ง : กรรรมการฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอมรรัตน์ เมืองกลาง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกฤษกรณ์ แสงมณี
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาด
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายชิษณุพงษ์ ขาววิเศษ
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายรักษาความสะอาด
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1