คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายวรายุส ศรีชมภู
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฏฐา ศรีใจวงศ์
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน 1
ระดับชั้น : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสุรธัช พุ่มกระจับ
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน 2
ระดับชั้น : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชิดชนก ตรีรส
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปัณฑิตา สาระษี
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพิพิท แสงแก้ว
ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฎฐ์ เพชรล่อเหลียน
ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายณัฐพล เต็กสี
ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายณัฐวัตร สุขแก้ว
ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายชินภัทร หินปรีชา
ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพรพิมล บุญศรี
ตำแหน่ง : ฝ่ายนันทนาการ
ระดับชั้น : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสุทธิพงศ์ ทัพวิโรจน์
ตำแหน่ง : ฝ่ายนันทนาการ
ระดับชั้น : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายจักรพงศ์ นุตะลัย
ตำแหน่ง : ฝ่ายนันทนาการ
ระดับชั้น : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธนัญญา ศรีใจวงศ์
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกานต์พิชชา ม่วงคำ
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายณัฐวุฒิ ธีราเวชชปัญญา
ตำแหน่ง : ฝ่ายสวัสดิการ
ระดับชั้น : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวริศรา นิลกลม
ตำแหน่ง : ฝ่ายสวัสดิการ
ระดับชั้น : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณิชกานต์ พันธ์ศรี
ตำแหน่ง : ฝ่ายเหรัญญิก
ระดับชั้น : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชลธิชา พิมพ์นุ่น
ตำแหน่ง : ฝ่ายเหรัญญิก
ระดับชั้น : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายณลงกรณ์ พูนขำ
ตำแหน่ง : ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
ระดับชั้น : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายศุภกร เธียรศิริพพัฒน์
ตำแหน่ง : ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
ระดับชั้น : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปริสสลา ใยเย็น
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ระดับชั้น : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายปิติพงษ์ อบเชย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐณิชา สระทองเขียว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปรายฟ้า ดวงอรุณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธันย์ชนก แซ่ตั้ง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุภัสสร สธูป
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายจุลจักร สมบุญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชนิสร รูปแฉล้ม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงมนัญชญา นาคทั่ง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1