สายงานบริหารการศึกษา
ผู้บริหารสายงานการจัดการศึกษา

ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง
นายกเทศมนตรีนครรังสิต

นายชยุต สินพูนภักดิ์
รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต
กำกับดูแลกองการศึกษา

นางชลิดา กุศลศิลปวุฒิ
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

นายพุทธรัตน์ นัยวิกุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมนครรังสิต