ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่องรายชื่อที่มีผลการเรียน o ร และ มผ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 4) 26 พ.ค. 66
ประกาศ เรื่องเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อหนังสือเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ โรงเรียนมัธยมนครรังสิต (อ่าน 48) 11 พ.ค. 66
ประกาศ รูปแบบการแต่งกายนักเรียน โรงเรียนมัธยมนครรังสิต (อ่าน 100) 01 พ.ค. 66
ประกาศ เรื่องกำหนดการ โครงการจัดกิจกรรมเข้าค่ายนักเรียนใหม่และปรับพื้นฐานการเรียนรู้โรงเรียนมัธยมนครรังสิต ระหว่างวันที่ 1 – 5 พฤษภาคม 2566 (อ่าน 105) 29 เม.ย. 66
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเหมาบริการงานสอนและเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน) โรงเรียนมัธยมนครรังสิต (อ่าน 99) 26 เม.ย. 66
ประกาศ เรื่องรายชื่อนักเรียนและครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 40) 24 เม.ย. 66
ประกาศ เรื่องผลรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 รอบทั่วไปแผนการเรียน (SBMLD) กำหนดการรายงานตัว วันที่ 1 เมษายน 66 - ม.1 เวลา 09.00-12.00 น. - ม.4 เวลา 13.00-16.00 น. (อ่าน 256) 28 มี.ค. 66
ประกาศ เรื่องรายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่ผ่านการเลื่อนชั้น ประจำปีการศึกษา 2566 นักเรียนที่ไม่ผ่านการเลื่อนชั้นสามารถติดต่อขอแก้ไขผลการเรียน 0 ร และ มผ ครั้งที่ 2 ได้ที่ห้องวิชาการ ตั้งแต่วันที่ 27-31 มี.ค.2566 (อ่าน 156) 25 มี.ค. 66
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ คัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนมัธยมนครรังสิต รอบทั่วไปแผนการเรียนหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศเฉพาะด้านตามความสนใจ (SBMLD) สอบคัดเลือกวันอาทิตย์ ที่ 26 มีนาคม 2566 (อ่าน 197) 21 มี.ค. 66
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 รอบทั่วไป ประเภทโควตานักเรียนในสังกัดเทศบาลนครรังสิต (เรียกลำดับสำรอง) และ โควตานักเรียนทั่วไปตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศด้านฟุตซอล ประเภทชายและหญิ (อ่าน 211) 14 มี.ค. 66
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ คัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนมัธยมนครรังสิต รอบทั่วไปแผนการเรียนหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศเฉพาะด้านตามความสนใจ (SBMLD) สอบคัดเลือกวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 (อ่าน 275) 10 มี.ค. 66
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 รอบทั่วไป ประเภทโควตานักเรียนในสังกัดเทศบาลนครรังสิต รายงานตัวและมอบตัววันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. (อ่าน 271) 09 มี.ค. 66
ประกาศ เรื่องรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์แก้ไขผลการเรียน 0, ร, และ มผ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 239) 07 มี.ค. 66
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนมัธยมนครรังสิต รอบทั่วไป ประเภทโควตานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมนครรังสิต (อ่าน 255) 02 มี.ค. 66
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนมัธยมนครรังสิต รอบทั่วไป ประเภทโควตานักเรียนในสังกัดเทศบาลนครรังสิต (อ่าน 252) 02 มี.ค. 66
ประกาศ เรื่องตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 191) 28 ก.พ. 66
ประกาศ เรื่องรายงานรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -5 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนมัธยมนครรังสิต ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 202) 28 ก.พ. 66
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนมัธยมนครรังสิต รอบทั่วไป แผนการเรียนหลักสูตร MEP และ SM (อ่าน 267) 24 ก.พ. 66
ประกาศ เรื่องแจ้งดำเนินการสอบวัดผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 228) 21 ก.พ. 66
ประกาศ เรื่องรายงานรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนมัธยมนครรังสิต รอบทั่วไป ประเภทห้องเรียน MEP และ SM (อ่าน 382) 10 ก.พ. 66
ประกาศ เรื่องรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมนครรังสิต ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 423) 13 ม.ค. 66
ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนมัธยมนครรังสิต (รอบทั่วไป) (อ่าน 1305) 13 ม.ค. 66
ประกาศ เรื่องแจ้งดำเนินการสอบวัดผลการเรียนกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 277) 05 ม.ค. 66
ประกาศ เรื่องปฎิทินปฎิบัตงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 326) 01 ธ.ค. 65
ประกาศ เรื่องตารางเรียนตารางสอน O-NET ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 288) 01 ธ.ค. 65
ประกาศ เรื่องหนังสือเชิญประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2565 (อ่าน 591) 25 พ.ย. 65
ประกาศ เรื่องการแก้ไขผลการเรียน 0,ร,มส,และ มผ ของรายวิชาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2 (อ่าน 46) 24 พ.ย. 65
ประกาศ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 273) 21 พ.ย. 65
ประกาศ เรื่องแต่งตั้งผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 256) 08 พ.ย. 65
ประกาศ เรื่องประกาศรายชื่อหมู่ ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 302) 07 พ.ย. 65
ประกาศ เรื่อง แบ่งคณะสี กีฬาภายใน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 267) 07 พ.ย. 65
ประกาศ เรื่องตารางสอนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 /2565 โรงเรียนมัธยมนครรังสิต (อ่าน 526) 01 พ.ย. 65
ประกาศ เรื่องแจ้งแนวทางปฎิบัติการปิดภาคเรียนที่ 1 และการเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 351) 28 ก.ย. 65
ประกาศ เรื่องกำหนดการรับทุนการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาศที่ได้รับการช่วยเหลือ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 345) 14 ก.ย. 65
ประกาศ เรื่องประกาศปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี (อ่าน 355) 10 ก.ย. 65
ประกาศเลื่อนพิธีมอบทุนการศึกษา เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วม จึงขอเลื่อนพิธีมอบทุนการศึกษาในวันที่ 12 กันยายน 2565 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด หากสถานการณ์คลี่คลายจะแจ้งกำหนดการให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง (อ่าน 336) 09 ก.ย. 65
ประกาศ ตารางสอบวัดผลและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 72) 07 ก.ย. 65
ประกาศ เรื่องการเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชาหรือกัญชงในโรงเรียนมัธยมนครรังสิต (อ่าน 460) 16 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนมัธยมนครรังสิต เรื่องประกาศรายชื่อหมู่ ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 537) 24 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 85) 30 มี.ค. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมนครรังสิต ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2565 (รอบเพิ่มเติม) (อ่าน 110) 27 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 318) 15 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียน ร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1388) 13 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 142) 03 มี.ค. 65
สรุปผลการแก้ไขผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2 (อ่าน 134) 01 มี.ค. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมนครรังสิต ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1473) 02 ก.พ. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมนครรังสิต ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้านดนตรีสู่ความเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1376) 02 ก.พ. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 รอบทั่วไป (อ่าน 1934) 02 ก.พ. 65
ประกาศการสอบแก้ ๐, ร, มส, มผ ของรายวิชาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2 (อ่าน 1864) 06 ม.ค. 65
สรุปผลการแก้ไขผลการเรียน ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1 (อ่าน 1127) 24 ธ.ค. 64