กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายจิรัสย์ โสภณรุ่งทรัพย์
ผู้ช่วยครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0646428054
อีเมล์ : winnjirus987@gmail.com

นายกฤตนน อรุณเสถียร
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0825565716
อีเมล์ : Kritnon2006@gmail.com