กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายจิรัสย์ โสภณรุ่งทรัพย์
ผู้ช่วยครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0646428054
อีเมล์ : winnjirus987@gmail.com

นายกฤตนน อรุณเสถียร
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0825565716
อีเมล์ : Kritnon2006@gmail.com

นางสาวศิริรัตน์ สระบุบผา
ครูจ้างเหมาบริกการการสอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0937728002
อีเมล์ : ssomsom1414@gmail.com

นายสันติภาพ วสันต์
ครูจ้างเหมาบริการสอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
เบอร์โทร : 0825404226
อีเมล์ : santipap.boss2655@gmail.com