กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายเทอดพงษ์ เพชรจันทึก
ผู้ช่วยครู (หัวหน้าระดับชั้น ม.5)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0970764481
อีเมล์ : not_thoedpong@hotmail.com

นางสาวธนิวรา กออำไพ
ครูจ้างเหมาบริการสอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
อีเมล์ : Thaniwara.ko@mnr.ac.th

นายวราวุฒิ ป้อมรอด
ครูจ้างเหมาบริการสอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0946780496
อีเมล์ : warawut.pomrot@gmail.com

นายบัณฑิต จงแต่งกลาง
ครูจ้างเหมาบริการสอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0982022845
อีเมล์ : 603410040127@rmu.ac.th