กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวพิชญา รัตนพันธ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เบอร์โทร : 0888255848
อีเมล์ : pitchayarat.21@gmail.com

ว่าที่ ร.ต.เจษฎาพงศ์ เพชรปานกัน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0924566251
อีเมล์ : teacher_2@hotmail.co.th

นายเทอดพงษ์ เพชรจันทึก
ผู้ช่วยครู (หัวหน้าระดับชั้น ม.5)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0970764481
อีเมล์ : not_thoedpong@hotmail.com

นางสาวจิราวรรณ ขันบรรจง
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0855801274
อีเมล์ : Chirawan.kh@mnr.ac.th