คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : พระปลัดปรีชา คนฺธโก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นางสุวรรณี จันทร์ทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางนันทนีย์ วัฒนภิโกวิท
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิชญา รัตนพันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายพุทธรัตน์ นัยวิกุล
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางพรพักตร์ เต็กสี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายโกมนต์ คิดดีจริง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง