กฎหมาย
กฎหมาย
รวมกฎหมายหลัก
:: รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
:: รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
:: รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2549
:: รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540
:: ประมวลกฎหมายอาญา หน้า 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 ;   .pdf*
:: ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
:: ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
:: ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
:: ประมวลกฎหมายที่ดิน
:: ประมวลรัษฎากร
รวม พ.ร.บ.
:: คำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙
:: คำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙
:: กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองฯ พ.ศ.2542
:: กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองฯ(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2549
:: การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
:: การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ.2522
:: การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2533
:: การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2553  
:: การรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ.2526
:: การพนัน พุทธศักราช 2478
:: การทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534
:: การทะเบียนราษฎร(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
:: การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
:: การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545
:: การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2553
:: การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
:: ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
:: คำนำหน้านามหญิง พ.ศ.2551
:: คำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ.2554
:: คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
:: ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
:: เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478
:: เครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551
:: เครื่องแบบนักเรียนพุทธศักราช 2482(ยกเลิกแล้ว)
:: เครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482
:: เงินเดือนของข้าราชการผู้ถูกสั่งพักราชการ พ.ศ.2502
:: เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
   ทางการศึกษา พ.ศ.2547
:: เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำปหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
   ทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
;; เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2538
:: เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543
:: เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2547
   (แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ
   และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547)
:: จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542
:: จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
:: จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2548
:: จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2550
:: จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2551
:: จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2554
:: จดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช 2478
:: จดทะเบียนครอบครัว(ฉะบับที่ 2) พุทธศักราช 2482
:: จดทะเบียนครอบครัว(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2533
:: ชื่อบุคคล พ.ศ.2505
:: ชื่อบุคคล(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2530
   (แก้ไขให้หญิงหม้ายโดยความตายของสามีมีสิทธิเลือกใช้นามสกุล)
:: ชื่อบุคคล(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2548
:: ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518
:: บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542
:: บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526
:: บัตรประจำตัวประชาชน(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2542
:: บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 ฉบับปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม
:: บำเหน็จบำนาญข้าราชการ(ฉบับที่ 23)พ.ศ.2551
:: ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ.2542
:: ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542  
:: ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2550(แก้ไข)
:: ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542
:: ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545
:: ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม(ฉบับที่2) พ.ศ.2549
:: ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2550
:: ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม(ฉบับที่4) พ.ศ.2550
:: ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539
:: พนักงานอัยการ พ.ศ.2498
:: ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2534
:: มาตรการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก พ.ศ.2540
:: ยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ.2546
:: ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522
:: ยาเสพติดให้โทษ(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2522
:: ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553
:: ระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ.2535
:: ระเบียบข้าราชการครู พ.ศ.2523 (ยกเลิกแล้ว)
:: ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
:: ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2551
:: ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2553
:: ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 (ยกเลิกแล้ว)
:: ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
:: ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2521
:: ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
:: ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2553
:: ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
:: ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่2) พ.ศ.2535
:: ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่3) พ.ศ.2536
:: ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่4) พ.ศ.2543
:: ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่5) พ.ศ.2545
:: ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่6) พ.ศ.2546
:: ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่7) พ.ศ.2550
:: โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550
:: ล้างมลทินฯ พ.ศ.2550
:: ลูกเสือ พ.ศ.2551
:: วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518
:: ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540
:: ว่าด้วยการค้าหญิงและเด็กหญิง พุทธศักราช 2471
:: ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534
:: ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542
:: ว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ.2542
:: ว่าด้วยความผิดทางวินัยของข้าราชการซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงาน
   ที่มิใช่หน่วยราชการ พ.ศ.2534
:: ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544
:: วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
:: สงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติ..ฯพ.ศ.2546
:: ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
:: ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
:: ส่งเสริมและประสานเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2521
:: ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550
:: สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
พระราชกฤษฎีกา
:: การจ่ายเงินเดือนเงินปีบำเหน็จบำนาญและเงินอื่นฯ พ.ศ.2535
:: การจ่ายเงินเดือนเงินปีบำเหน็จบำนาญและเงินอื่นฯ(ฉบับที่2) พ.ศ.2535
:: การจ่ายเงินเดือนเงินปีบำเหน็จบำนาญและเงินอื่นฯ(ฉบับที่3) พ.ศ.2539
:: การจ่ายเงินเดือนเงินปีบำเหน็จบำนาญและเงินอื่นฯ(ฉบับที่4) พ.ศ.2549
:: ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526
:: ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฉบับที่2) พ.ศ.2527
:: ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฉบับที่3) พ.ศ.2528
:: ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฉบับที่4) พ.ศ.2529
:: ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฉบับที่5) พ.ศ.2534
:: ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฉบับที่6) พ.ศ.2541
:: ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฉบับที่7) พ.ศ.2548
:: ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2547
:: ค่าเช่าบ้านข้าราชการ(ฉบับที่2) พ.ศ.2550
:: เงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลัง
   ของส่วนราชการ พ.ศ.2551
:: เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2523
:: เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2532
:: เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2533
:: เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2534
:: เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2548
:: เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2550
:: เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547
:: ว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.2550
:: ว่าด้วยการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าราชการลาอุปสมบท พ.ศ.2521
:: ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546