กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายบัณฑิต ผิวบัวคำ
ผู้ช่วยครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เบอร์โทร : 0855479315
อีเมล์ : bandit.pe@mnr.ac.th

นายอติชาต นครไชย
ผู้ช่วยครู (หัวหน้างานปกครอง)
เบอร์โทร : 0940381474
อีเมล์ : atichat.na@mnr.ac.th

นายวรกานต์ จุลกนก
ผู้ช่วยครู (หัวหน้าระดับชั้น ม.1)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0819388893
อีเมล์ : voragan2532@gmail.com

นางสาวสุจิตรา คชผล
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
เบอร์โทร : 062-0876409
อีเมล์ : sujittra.ko@mnr.ac.th

นางสาวเจนจิรา เพ็ชรบูรณ์
ครูจ้างเหมาบริการสอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0922213169
อีเมล์ : sarawutarm092@gmail.com

นายวุฒิชัย ปานสิงห์
ครูจ้างเหมาบริการสอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0990623190
อีเมล์ : golf393wutthichai@gmail.com