กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวจามจุรี จันสิมมา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทร : 0996274449
อีเมล์ : jamjuree.ja@mnr.ac.th

นายกิตติภูมิ ตราชื่นต้อง
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0618025757
อีเมล์ : Kittipoom.tra@mnr.ac.th

นายระพีพัฒน์ ธนศักดิ์พูนชัย
ผู้ช่วยครู (หัวหน้าระดับชั้น ม.2)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0973423936
อีเมล์ : mike_piano@live.com

นางสาวณัฐธนา วรรณา
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 0989394919
อีเมล์ : natthana408@gmail.com

นางฉวีวรรณ จาง
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
เบอร์โทร : 0863681815
อีเมล์ : Chaweewan.ch@mnr.ac.th

นายปัณณวิชญ์ กำลังเกื้อ
ผู้ช่วยครู (หัวหน้าระดับชั้น ม.3)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 099-2918993
อีเมล์ : phannavich77@gmail.com

นายปวรวิทย์ กิจสิงห์
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
เบอร์โทร : 0896129098
อีเมล์ : Theballza004@gmail.com