กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวณิศรา วิทยเจียกขจร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0898156126
อีเมล์ : @mnr.ac.th

นางสาวพรรณทิวา ชามา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
เบอร์โทร : 0827749843
อีเมล์ : @mnr.ac.th

นางสาวกชกร รัตนรัตน์
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0987369483
อีเมล์ : kodchakon.ra@mnr.ac.th