หนังสือเวียน, หนังสือสั่งการ
หนังสือเวียน, หนังสือสั่งการ
กรมบัญชีกลาง
ละเมิด
:: ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริง
   ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ(ว 46/2553)
:: ซักซ้อมความเข้าใจกรณีความรับผิดทางละเมิดที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวง
   การคลังตรวจสอบ(ว 49/2552)
:: การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่(ว 217/2551)
:: ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการสอบข้อเท็จจริงฯ(ว 75/2550)
:: แนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท(ว 66/2550)ี่
:: แนวทางการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามประเภทสำนวน(ว 56/2550)
:: การสอบข้อเท็จจริงทางละเมิดที่มีผลมาจากการตรวจสอบของ สตง.(ว 1/2550)
:: การส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงทางละเมิดให้กระทรวงการคลังฯ(ว 336/2549)  
:: ซักซ้อมความเข้าใจกรณีเพลิงไหม้บ้านพักและอาคารสถานที่ฯ(ว 118/2548)
:: แนวทางปฏิบัติความรับผิดทางละเมิด กรณียานพาหนะเกิดอุบัติเหตุฯ(ว 48/2548)
:: แนวปฏิบัติกรณีเจ้าหน้าที่ที่พักอยู่ในบ้านพักของทางราชการกระทำละเมิด(ว 139/2547)
:: แนวทางปฏิบัติกรณีเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดตาย (ว 75/2544)
:: การอุทธรณ์คำสั่งตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่(ว 60/2548)
 
ลาศึกษาต่อ
:: แนวทางปฏิบัตเกี่ยวกับการตรวจสอบการชดใช้เงินกรณีรับทุน ลาศึกษาฯ(ว 42/2551)
:: การศึกษาฝึกอบรมฯ ณ ต่างประเทศ บางกรณีไม่ต้องค้ำประกัน(ว 410/2550)
:: หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทำสัญญาชดใช้เงินกรณีรับทุนฯ(ว 83/2549)
:: การดำเนินคดีกับผู้ค้ำประกันสัญญาของข้าราชการที่ลาศึกษา ฝึกอบรม(ว 140/2547)
 
งานคดี
:: ระยะเวลาการยื่นฟ้องคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง(ว 67/2552)
:: แนวทางการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง(ว 374/2551)
:: การเพิกถอนคำสั่งให้ชำระค่าสินไหมทดแทนตามคำพิพากษาศาลปกครอง(ว 97/2551)
:: กำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง(ว 21/2550)
:: วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการอายัดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ เบี้ยหวัด บำนาญ(ว 29/2548)
:: การรายงานข้าราชการต้องหาคดีอาญา คดีแพ่ง คดีล้มละลาย
:: แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประนีประนอมยอมความในคดีแพ่ง
:: แนวทางปฏิบัติในการอุทธรณ์ฎีกาคำพิพากษาของศาล หน้า 1 ,  2  3(ยกเลิกแล้ว)
:: หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการอุทธรณ์ฎีกาคดีแพ่งและอุทธรณ์คดีปกครอง
:: แนวทางปฏิบัติในการรายงานผลการติดตามลูกหนี้ของส่วนราชการ
:: ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการบังคับคดีและสืบหาหลักทรัพย์ฯ
:: แนวทางปฏิบัติในการบังคับคดีและสืบหาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ฯ
:: แนวทางปฏิบัติในการผ่อนชำระหนี้กรณีผู้รับบำนาญรับเงิน ช.ค.บ.เกินสิทธิ
 :: มติ ค.ร.ม. การดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง คดีปกครอง (ว184/2549)
 
ค่าเช่าบ้าน
:: หลักเกณฑ์การจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ(ว 106/2551)
:: สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านกรณีย้ายตามคำร้องขอของตนเอง(ว 19/2549)
:: สิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ(ว 112/2548)
:: สิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้าน(ว 94/2546)
:: ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หนังสือตอบข้อหารือเป็นแนวปฏิบัติในการพิจารณา
   การใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ
:: คดีปกครองเกี่ยวกับสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน 
 
อื่นๆ
:: เบี้ยประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด(ว 332/2551)
:: การเบิกจ่ายเงินเบี้ยประชุม(ที่ กค 0406.4/10377 ลว. 2 เม.ย.2553)
:: การอนุญาตให้ส่วนราชการเก็บเงินไว้ใช้จ่ายเพื่อบูรณะทรัพย์สิน(ว 503/48)
:: การเบิกเบี้ยประชุมกรรมการ(ว 75/2548)
:: การขอรับบำเหน็จบำนาญกรณีถูกดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงหรือถูกดำเนิน
   คดีอาญา โดยกรณียังไม่ถึงที่สุด(ว 122/2552)
:: การรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการซึ่งมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำผิดวินัย
   แล้วออกจากราชการ(ว.4/2542) (ยกเลิกแล้ว โดย ว 122/2552)
:: การตรวจสอบผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
:: ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปให้การในการสอบสวนกรณีทุจริต
:: อัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนในหลักสูตรระดับ ป.ตรี
:: แนวปฏิบัติการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ (04009/4051 ลว 25 พย 59)ี 
 
กฤษฎีกา
:: หารือการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
:: ความเห็นคณะกรรมการฯ ความรับผิดทางละเมิด (รถยนต์+พนักงานจ้างเหมา)
 
ก.ค.ศ.
:: การลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
:: หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนมาก ที่ ศธ 0206.9/0132 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2553
   เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์
   และการร้องทุกข์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
:: หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/398 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2553
   เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
:: กำหนดวันเวลาทำงาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจำปีฯ
:: การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง กรณีข้าราชการสังกัดต่างเขต
   พื้นที่การศึกษาถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยร่วมกัน
:: เปลี่ยนแปลงการเรียกชื่อตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
:: การใช้ชื่อเรียกตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา(ไม่ใช้แล้ว)
:: ข้าราชการครูถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย 
:: แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
:: ซักซ้อมความเข้าใจการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
:: หนังสือเวียนสำนักงาน ก.ค. ปี 2544
:: หารืออำนาจและหน้าที่ของ อ.ก.ค.สพฐ.
 
สพฐ.
;; การหารือเกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบต่างๆ
:: ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาสังกัด สพฐ.
:: การไปราชการของผู้อำนวยการสถานศึกษา
:: วินัยและการรักษาวินัยตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน
   ราชการ พ.ศ.2547
:: การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง กรณีข้าราชการสังกัดต่างเขต
   พื้นที่การศึกษาถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยร่วมกัน
:: การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสาย
:: การมอบอำนาจการพิจารณาอนุมัติการไปราชการ
:: การช่วยราชการของข้าราชการครู
:: ซักซ้อมความเช้าใจการมอบอำนาจ เกี่ยวกับการพัสดุ และการแต่งตั้งคณะกรรมการ  
:: ซักซ้อมความเข้าใจกรณีเพลิงไหม้บ้านพักและอาคารสถานที่ของทางราชการ
:: ซักซ้อมความเข้าใจการอุทธรณ์คำสั่งให้เจ้าหน้าที่รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
   สอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด
:: แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลงโทษนักเรียน
:: บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
:: มอบอำนาจการดำเนินการผ่อนชำระหนี้
:: หลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์ที่ต้องเรียกชดใช้ตามความรับผิดทางละเมิด
 
ศาลปกครอง
:: หลักเกณฑ์การแจ้งสิทธิในการฟ้องคดีปกครอง หน้า ,  2
 
อื่นๆ
:: หลักเกณฑ์การอยู่เวรรักษาการณ์
:: การใช้คำนำหน้าตำแหน่งในหนังสือราชการ
:: รวมหนังสือเวียนสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
:: ร่างแผนกฎหมายพัฒนาแห่งชาติ
:: วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับรองหนังสือราชการ
:: ขอความร่วมมือใช้เลขไทยในหนังสือราชการ
:: การไปเป็นพยานตามหมายศาล
:: การใช้คำนำหน้านามสตรีในเอกสารการทะเบียน  หน้า 1 , 2 (ไม่ใช้แล้ว)