ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

          โรงเรียนมัธยมนครรังสิต เป็นสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาสังกัดเทศบาลนครรังสิต โดย ดร.เดชา กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิตสมัยนั้น ท่านได้มีนโยบายที่จะจัดตั้งสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมืองและรองรับนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษาจากประถมศึกษาจากโรงเรียนดวงกมลในปีการศึกษา 2558 จึงจัดหาที่ดินเพื่อจัดตั้งสถานศึกษา โดยได้ประสานงานและได้รับความอนุเคราะห์จากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูอนุกูลธัญฺกิจ เจ้าอาวาสวัดแสงสรรค์จัดสรรที่ดินบริเวณซอยรังสิตนครนายก 56 ซึ่งเป็นที่ดินธรณีสงฆ์วัดแสงสรรค์ จำนวน 29 ไร่ 44 ตารางวา โดยในอดีตคุณย่าทวี และคุณย่าม้อย จันทรสุข ได้ร่วมกันตั้งจิตอนุโมทนาถวายที่ดินไว้ในพระพุทธศาสนา จำนวน 29 ไร่ 44 ตารางวา แด่หลวงปู่ทองพูล ภูริปัญฺโญ อดีตเจ้าอาวาสวัดแสงสรรค์ โดยรับไว้เป็นที่ธรณีสงฆ์ ทางวัดแสงสรรค์เห็นว่าการนำที่ดินไปใช้ประโยชน์ในด้านการจัดการศึกษาเป็นการก่อกุศลอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศชาติ โดยเป็นการสร้างและพัฒนาเยาวชนให้มาพัฒนาชาติบ้านเมือง จึงเห็นชอบให้เทศบาลนครรังสิตดำเนินการเช่าที่ธรณีสงฆ์ตามกฎหมาย และดำเนินการวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างโรงเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 เวลา 11.59 นาที โดยมีนายชาญ พวงเพ็ชรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และนายเดชา กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต เป็นประธานในพิธี และต่อมาได้ดำเนินการวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารเรียนหลังที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 12.49 นาที โดยมีนายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิตเป็นประธานในพิธี และ นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิตเป็นประธานในพิธีนายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต ได้สานต่อนโยบายการจัดตั้งสถานศึกษา เมื่อถึงเวลาที่มีความพร้อมเหมาะสม จึงเสนอเรื่องจัดตั้งสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อสภาเทศบาลนครรังสิต และสภาเทศบาลนครรังสิต ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติให้จัดตั้งสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.2558 วันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558 เวลา 14.30 น. และเทศบาลนครรังสิต โดยนายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น 1 แห่ง ชื่อ “โรงเรียนมัธยมนครรังสิต” เมื่อวันที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2558
          โรงเรียนได้เปิดทำการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559 โดยมีนักเรียนรุ่นแรกซึ่งสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนดวงกมล จำนวน 44 คน เทศบาลนครรังสิต มีคำสั่งให้นายพุทธรัตน์ นัยวิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนนครรังสิตสิริเวชพันธ์มาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมนครรังสิต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558
          ในเริ่มแรกโรงเรียนมีบุคลากรจำนวน 11 คน แบ่งเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา 1 คน , ครูผู้สอน จำนวน 6 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 คน ภารโรง 2 คน และแม่ครัวจำนวน 1 คน 1 คน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจ้างบุคลากรจากเทศบาลนครรังสิต
          โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลนครรังสิตในการดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้าง ตามลำดับดังนี้
          - อาคารเรียน 1 อาคาร คสล. 5 ชั้น งบประมาณก่อสร้าง 15,900,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2557
          - อาคารเรียน 4 อาคาร คสล. 5 ชั้น งบประมาณก่อสร้าง 34,099,999 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2558
          - งานวางท่อระบายน้ำ งบประมาณ 2,200,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2559
          - งานก่อสร้างรั้วรอบโรงเรียน งบประมาณ 2,200,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2559Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 209.15 KB