กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายธนกฤต จิรโชติเศวต
ผู้ช่วยครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
อีเมล์ : Tanakrit.ge@mnr.ac.th

นายวรวัฒน์ นาพังคะบุตร
ผู้ช่วยครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
อีเมล์ : worawat.na@mnr.ac.th