กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายวรวัฒน์ นาพังคะบุตร
ผู้ช่วยครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
อีเมล์ : worawat.na@mnr.ac.th

นายภานุวัฒน์ ไชยศิลป์
ครูจ้างเหมาบริการสอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
เบอร์โทร : 0640196465
อีเมล์ : panuwath.ch@mnr.ac.th