คณะผู้บริหาร

นายอำนาจ นาคแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายนที นุชนนท์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายกิตติภูมิ ตราชื่นต้อง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ
เบอร์โทร : 0618025757
อีเมล์ : Kittipoom.tra@mnr.ac.th

นางสาวมณีกาญจน์ สีแหล้
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ

นางสาวจามจุรี จันสิมมา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบุคคล
เบอร์โทร : 0996274449
อีเมล์ : jamjuree.ja@mnr.ac.th

นางสาวธัญลักษณ์ คำสะอาด
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั้วไป
เบอร์โทร : 0616953663
อีเมล์ : thunyaluk.kh@mnr.ac.th