คณะผู้บริหาร

นายพุทธรัตน์ นัยวิกุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาพงศ์ เพชรปานกัน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวพิชญา รัตนพันธ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

นางสาวมณีกาญจน์ สีแหล้
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ

นางสาวลัดดาวัลย์ กรองทอง
รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบุคคล