วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
วิสัยทัศน์ (Vision)
    เป็นโรงเรียนคุณภาพชั้นนำของท้องถิ่น

พันธกิจ (Mission)
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามความต้องการของท้องถิ่น
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
3. พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
4. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรสู่มืออาชีพ
5. บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีระบบและมีคุณภาพ

เป้าประสงค (Gole)
1. โรงเรียนมีคุณภาพ
2. ผู้เรียนมีคุณภาพ
3. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
4. ครูมีคุณภาพ
5. มีระบบบริหารงานเชิงคุณภาพเพื่อให้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น