คณะครูและบุคลากร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวจันทิมา จันพุฒ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
วุฒิการศึกษา : ประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
วิชาเอก : บัญชี
เบอร์โทรศัพท์ : 0877633908
อีเมล์ : chantima.0705@gmail.com
ที่อยู่ :
43/19 บ้านเอื้ออาทรรังสิต คลอง 1 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
พ.ศ.2534-พ.ศ.2537 ม.3 โรงเรียนร้อยกวางอนุสรณ์ จ.แพร่
พ.ศ.2537- พ.ศ.2540 ประกาศวิชาชีพ (ปวช.) โรงเรียนพณิชยการลานนาและเทคโนโลยี
พ.ศ.2540-พ.ศ.2542 ประกาศวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โรงเรียนพณิชยการลานนาและเทคโนโลยี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ.2542 - พ.ศ. 2544 โรงพยาบาลเวชธานี กทม. ผู้ช่วยเหลือ
พ.ศ.2544 - พ.ศ. 2557 โรงพยาบาลสงฆ์ กทม. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
พ.ศ.2557 - พ.ศ.2559 โรงแรมธาราแกรนด์ รังสิต ฝ่ายบุคคล
พ.ศ.2559 - ปัจจุบัน โรงเรียนมัธยมนครรังสิต สังกัดเทศบาลนครรังสิต ธุรการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล