ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ระเบียบแนวปฏิบัติของทางโรงเรียน
ระเบียบโรงเรียนมัธยมนครรังสิต ว่าด้วยการจัดกิจกรรมประจำวันของนักเรียน พ.ศ.2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 119.28 KB 267338
เอกสารเผยแพร่
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.37 MB 20621
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.85 MB 72247
10 กลวิธีสร้างเสริมนิสัยรักการอ่าน ในสมเด็ยพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 407.47 KB 267558
เอกสารสำหรับครู
แบบโครงการสอน รายวิชาพื้นฐาน (เริ่มใช้ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2563) Word Document ขนาดไฟล์ 102.92 KB 81667
ทะเบียนคุมเกียรติบัตร รางวัล ผลงาน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 25.08 KB 269806
แบบบันทึกการเเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 148 KB 267375
บรรยาย ปถ05 ผอ.พุทธรัตน์ นัยวิกุล
ไฟล์ ปถ.05 บรรยายปีงบ 60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.37 MB 267499
เอกสารสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 12 ปีการศึกษา 2563 267354
เอกสารแผนและงบประมาณฯ
รูปแบบโครงการอำนาจ ผอ.อนุมัติ ปีงบประมาณ 2564 24119
รูปแบบการเขียนรายงานการดำเนินโครงการ ปีงบ 2564 86131
บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ(อำนาจ ผอ.อนุมัติ) 86137
รูปแบบโครงการ อำนาจนายกฯ อนุมัติ ปีงบประมาณ 2564 86132
เอกสารงานบริหารบุคคล
ไฟล์ต้นฉบับแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ID PLAN Word Document ขนาดไฟล์ 445 KB 20286
ตัวอย่างแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ID PLAN Word Document ขนาดไฟล์ 239.5 KB 20323
รูปแบบรายงานการฝึอบรม, สัมมนา. ศึกษาดูงาน Word Document ขนาดไฟล์ 34.22 KB 20297