ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ระเบียบแนวปฏิบัติของทางโรงเรียน
ระเบียบโรงเรียนมัธยมนครรังสิต ว่าด้วยการจัดกิจกรรมประจำวันของนักเรียน พ.ศ.2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 119.28 KB 247046
เอกสารเผยแพร่
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.37 MB 321
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.52 MB 51937
10 กลวิธีสร้างเสริมนิสัยรักการอ่าน ในสมเด็ยพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 407.47 KB 247258
เอกสารสำหรับครู
แบบโครงการสอน รายวิชาพื้นฐาน (เริ่มใช้ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2563) Word Document ขนาดไฟล์ 102.92 KB 61350
ทะเบียนคุมเกียรติบัตร รางวัล ผลงาน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 25.08 KB 249343
แบบบันทึกการเเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 148 KB 247077
บรรยาย ปถ05 ผอ.พุทธรัตน์ นัยวิกุล
ไฟล์ ปถ.05 บรรยายปีงบ 60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.37 MB 247189
เอกสารสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 12 ปีการศึกษา 2563 247051
เอกสารแผนและบประมาณฯ
รูปแบบโครงการอำนาจ ผอ.อนุมัติ ปีงบประมาณ 2564 3820
รูปแบบการเขียนรายงานการดำเนินโครงการ ปีงบ 2564 65831
บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ(อำนาจ ผอ.อนุมัติ) 65830
รูปแบบโครงการ อำนาจนายกฯ อนุมัติ ปีงบประมาณ 2564 65829