คณะครูและบุคลากร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวแพรวพรรณ ภาสกุล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0848860479
อีเมล์ : parewpan.mukkee@gmail.com
ที่อยู่ :
165 ม.4 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2558 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ใรพระบรมราชูปถัมภ์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2557 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2557 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2558 โรงเรียนเซนโยเซฟเมืองเอก ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
ปัจจุบัน โรงเรียนมัธยมนครรังสิต ผู้ช่วยครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล