คณะครูและบุคลากร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายพุทธรัตน์ นัยวิกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : การบริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0898467383
อีเมล์ : puttarat999@hotmail.com
ที่อยู่ :
91 ซอยรังสิต-นครนายก 56 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2544 ปริญญาตรี ปริญญาการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2550 ปริญญาโท ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2544-2546 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม ครูอัตราจ้าง
2546-2547 วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ อาจารย์สอนพิเศษ
2547-2552 โรงเรียนการเคหะท่าทราย กรุงเทพมหานคร ครู คศ.1
2552-2553 โรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา" ครู คศ.1
2553-2556 โรงเรียนเมืองยางศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
2556-2557 โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
2557-2559 โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
2559-ปัจจุบัน โรงเรียนมัธยมนครรังสิต ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล