คณะครูและบุคลากร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายทฤษฎี ปัญญาจิตกร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์การกีฬา
เบอร์โทรศัพท์ : 0866701302
อีเมล์ : birdbbjjdd@gmail.com
ที่อยู่ :
91 ซอยรังสิต-นครนายก 56 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2547 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเมืองเชียงราย
2552 ปริญญาตรี วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา
2554 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยเชียงราย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2552 การกีฬาแห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่กีฬา
2552-2555 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ ครู
2555-2559 โรงเรียนสิริวัฒนาเชียงราย ครู
2559-ปัจจุบัน โรงเรียนมัธยมนครรังสิต ผู้ช่วยครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ได้รับคัดเลือกเป็นครูแสนดี มีความตั้งใจปฏิบัติงาน และเป็นแบบอย่างที่ดี ในวันครู พ.ศ.2558
2 เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตามโครงการ สพฐ.-ฮอนด้า 31 ขา สามัคคี ปี 6 เป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงรายเข้าแข่งขันระดับภา