คณะครูและบุคลากร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวมาลิน ธารสาธร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ : 0806201629
อีเมล์ : nurin_jupjup@hotmail.com
ที่อยู่ :
62 ซ.รังสิต-นครนายก 2 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2552 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนันทบุรีวิทยา / ศิลป์ภาษาอังกฤษ-จีน
2558 ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2557 โรงเรียนบ้านผาตูบ จังหวัดน่าน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2558 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
2559 ปัจจุบัน โรงเรียนมัธยมนครรังสิต ผู้ช่วยครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล