คณะครูและบุคลากร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวลัดดาวัลย์ กรองทอง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ชีววิทยา
เบอร์โทรศัพท์ : 0833789857
อีเมล์ : noonzaa1992@gmail.com
ที่อยู่ :
ซ.58 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2554 มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
2559 ปริญญาตรี-ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พฤษภาคม 2558-ตุลาคม 2558 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อ.เมือง จ.นครราชสีมา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
พฤศจิกายน 2558-มีนาคม 2559 โรงเรียนท่าช้าง "ราษฎรณ์บำรุง" อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ตุลาคม 2559-ปัจจุบัน โรงเรียนมัธยมนครรังสิต ผู้ช่วยครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล