คณะครูและบุคลากร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวรัตนา ยอดญาติไทย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 0878108432
อีเมล์ : yodyatthai@yahoo.co.th
ที่อยู่ :
37/409 ม.4 หมู่บ้านพฤกษา 13 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2526 ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง
2529 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย / คหกรรมศาสตร์
2532 มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย / วิทย์-คณิต
2541 ปริญญาตรี / บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง / การตลาด
2558 ปริญญาตรี / สังคมศึกษา (ศษ.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง / สังคมศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2543 สำนักงานการเลือกตั้งจังหวัดหนองคาย (กกต.) เจ้าหน้าที่เผยแพร่การเลือกตั้ง
2544 สำนักจัดหางานกรุงเทพ ๑ วิภาวดีรังสิต นักวิชาการแรงงาน (ลูกจ้างชั่วคราว)
2545-2548 บริษัทสีเบเยอร์ พนักงานแผนกจัดส่ง กรุงเทพ และปริมณฑล
2548-2557 sagawa express thai container distribution service co.ltd. พนักงานการเงิน แผนกบัญชี
2557-2558 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
2558 โรงเรียนสีวลีคลองหลวง ครู
2559-ปัจจุบัน โรงเรียนมัธยมนครรังสิต ผู้ช่วยครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การแข่งขันวิชาการนักเรียนโรงเรียนเอกชน ประเภทแจกันทรงเตี้ย อายุไม่เกิน 10 ปี ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันการจัดพานพุ่ม อายุไม่เกิน 11 ปี รางวัลชมเชย
2