โรงเรียนมัธยมนครรังสิต สังกัดเทศบาลนครรังสิต
รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครรังสิต
เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบเพิ่มเติม)
- รับสมัครระหว่างวันที่ 11 ถึง 27 มีนาคม พ.ศ. 2562 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและมีสิทธิ์จับฉลาก วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 
- จับฉลากนักเรียนประเภทนักเรียนในเขตชุมชนใกล้เคียงโรงเรียนมัธยมนครรังสิต วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ.2562 
- สอบข้อเขียน วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน พ.ศ.2562 
-รายงานตัว วันจันทร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ.๒๕62
***************************
หลักสูตร(Intensive English Program) ทั้งระบบ : จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เป็นหลักโดยเน้นการพัฒนาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างเข้มข้น โดยจัดการเรียนการสอนในวิชาภาษาอังกฤษด้วยครูต่างชาติเจ้าของภาษา 4 คาบต่อสัปดาห์ และครูไทย อีก 3 คาบต่อสัปดาห์ เน้นพัฒนาทักษะทั้งด้าน การฟัง พูด อ่าน เขียน และเพิ่มเติมด้วยวิชาภาษาจีน 1 คาบต่อสัปดาห์ และเน้นวิชาเพิ่มเติมให้นักเรียนเลือกตามความถนัดความสนใจ จำนวน 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตามโปรแกรมหลักสูตร SBMLD ได้แก่ คอมพิวเตอร์, math-science, กีตาร์-ดนตรีสากล, อาหารไทย, ฟุตบอล ศิลปะ, นาฏศิลป์-ศิลปะการแสดง, ภาษาอังกฤษ และมีกิจกรรมเสริมพิเศษโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น เรียนว่ายน้ำ ค่ายวิชาการ ค่ายภาษาอังกฤษ ฯลฯ 
***ทุกรายการเรียนฟรี***

มุ่งพัฒนานครรังสิตเป็นนครแห่งคุณภาพชีวิต
โดย นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต
รายละเอียดเพิ่มเติม ดูจากประกาศรับสมัคร คลิ๊ก-----> 
https://drive.google.com/…/1ZNDIvmtuA3UXUzCRAssJd3yHj…/view…

เข้าสู่หน้าหลัก